ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

Μια σειρά προσαρμοσμένων πηγών για τους νέους που υποστηρίζουν την απόκτηση προσόντων υψηλής αξίας για την αγορά εργασίας θα αναπτυχθεί ως εξής: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Πηγές που εστιάζουν στην οικοδόμηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και βοηθούν τους νέους να κατανοήσουν διάφορες μορφές επικοινωνίας. OMAΔΙΚΟΤΗΤΑ - Πηγές που εστιάζουν στην ενδυνάμωση ενός συνόλου ατομικών δεξιοτήτων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου βοηθώντας, πείθοντας, μοιράζοντας, ευελιξίας και δείχνοντας αφοσίωση. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - Πηγές που εστιάζουν στην οικοδόμηση των δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό ενός προβλήματος. Αυτές οι πηγές θα βοηθήσουν τους νέους να καθορίσουν την αιτία του προβλήματος, να προσδιορίσουν, να δώσουν προτεραιότητα, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν μια λύση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. ΗΓΕΤΙΚΟΤΗΤΑ - Πηγές που εστιάζουν στην οικοδόμηση ηγετικών ικανοτήτων

Please login to open the courses

Login Sign up

5 Levels of Delegation

0% completed

Active listening

0% completed

Choosing Team Members

0% completed

Conflict Resolution

0% completed

Constructive Criticism

0% completed

Crisis Management

0% completed

Decision Making for Problem Solving

0% completed

How to Delegate Tasks

0% completed

How to Lead Team Meetings

0% completed

Problem Prioritization

0% completed

Small Talk

0% completed

Working Efficiently in Teams

0% completed